INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONDATA HOS MATZAU ERHVERVSPSYKOLOGER APS

(Loreleiuniverse.com er brand under Matzau Erhvervspsykologer ApS)

Senest ændret 30. august 2018

 

1. Generel oplysningspligt
Inden Matzau Erhvervspsykologer ApS agerer som dataansvarlig, skal du efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, Matzau Erhvervspsykologer ApS indhenter, behandler og/eller videregiver dine persondata.

 

2. Dataansvarlig
Dataansvarlig er:
Matzau Erhvervspsykologer ApS
CVR.nr.: 30597206
Adresse: Vesterbrogade 60A, 1620 København V
Kontaktperson: Majken Matzau
Telefonnr.: 70230977
E-mail: mm@matzau.dk
Hjemmeside: matzau.dk

 

3. Formål og retsgrundlag
Formålet med behandling af dine persondata er at kunne tilbyde coachingforløb, uddannelse, seminarer, workshops, rådgivning om ledelsesmæssige formål og salg af produkter og tjenesteydelser fra vores webshop. Hertil kommer gennemførelse af en aftale om vores tilbudte ydelser, eller gennemførelse af en aftale om levering af rådgivning eller ydelser til os. Derudover er formålet at gennemføre korrespondance med dig, yde kundepleje, forbedre vores produkter og ydelser, gennemføre direkte markedsføringsaktiviteter, optimere vores hjemmeside matzau.dk, administrere din relation til Matzau Erhvervspsykologer ApS og opfylde lovkrav.

Retsgrundlaget for behandlingen er Skattekontrolloven, Bogføringsloven, Betalingsloven, Psykologloven og Databeskyttelsesloven.

 

4. Modtagere af persondata
I det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig og formålene for vores behandling, videregiver vi i visse tilfælde persondata.

Dine oplysninger videregives efter aftale med dig til en udvalgt selvstændig psykolog, som herefter er selvstændig dataansvarlig for dit forløb og for behandling af dine persondata.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at videregive oplysninger om dig til din arbejdsgiver. Dette sker det kun efter dit forudgående og utvetydige samtykke fra dig.

Videregivelse sker til myndighederne i det omfang vi er forpligtet til det, eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale eller et samarbejdsforhold; herunder videregivelse til offentlige myndigheder (fx politi), revisorer, advokatfirmaer og leverandører i det omfang det er aftalt nødvendigt, for at vi kan opfylde aftalen, eller vi er forpligtede til det i henhold til lovgivningen.

 

5. Kategorier af persondata
Vi opbevarer kun data som er nødvendige for at kunne opfylde vores formål og leve op til vores forpligtelser. De berørte kategorier af persondata vi behandler er:

 • Almindelige persondata (f.eks. navn og/eller brugernavn, adresse, e-mail, fødselsdato, lokalisation, m.v.)
 • Transaktionsdata, herunder købs- og salgshistorik
 • Oplysninger om trafikdata om brug af internettet
 • Unikke numre på netværksenheder
 • Virksomhedsnavn
 • Oplysninger sendt via e-mail, kontaktformular på matzau.dk eller oplyst ved telefonisk henvendelse
 • Betalingsoplysninger
 • Uddannelsesmæssig baggrund
 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger

 

6. Hvor indsamler vi oplysninger fra?
Vi har typisk oplysningerne fra dig selv. I nogle tilfælde kan vi dog have dem fra din arbejdsgiver, hvis du er blevet henvist til et forløb eller en anden ydelse hos os.

 

7. Samtykke til nyhedsbrev
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev giver du samtykke til, at vi må sende dig de nævnte nyheder, og at vi må opbevare dine indtastede data. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig via et link i nyhedsbrevet. Herefter slettes dine data fra vores system.

 

8. Overførsel til tredjelande
Vi anvender kun databehandlere i EU/EØS-lande eller som har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield ordningen. Vi bruger standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

 

9. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Generelt opbevarer vi personoplysninger i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

Personoplysninger og stamdata på kunder og samarbejdspartnere, der ikke anvendes til lovgivningsmæssige formål og som er indsamlet i forbindelse med aftaler om coachingforløb, uddannelse, seminarer, workshops, rådgivning om ledelsesmæssige formål, levering af ydelser eller lignende, opbevares i maksimalt fem år efter ophør af vores kunde- eller samarbejdsrelation. Kontaktinformation opdateres og slettes løbende.

Bogføringsreglerne indebærer, at persondata knyttet til en betaling skal opbevares i 5 år + løbende kalenderår efter regnskabsårets afslutning.

Hensynet til, at Matzau Erhvervspsykologer ApS kan varetage vores interesser ved et muligt ansvar kan indebære, at vi opbevarer oplysninger længere end 5 år efter afslutning af kunderelationen.

Kontrakter opbevares i maksimalt fem år. Herefter slettes de. E-mails, som kan have betydning for fastlæggelse af et retskrav gemmes i 5 år og slettes herefter, med mindre retskrav er rejst mod, eller tænkes rejst af Matzau Erhvervspsykologer ApS.

Persondata indsamlet i forbindelse med ikke realiserede forespørgsler via telefon, e-mail eller kontaktformularen på matzau.dk opbevares maksimalt i et år. Herefter slettes de.

 

10. Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler persondata om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af persondata
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af persondata i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på denne side. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis der er fejl i oplysningerne, har du ret til at få dem berigtiget. Du har ret til at få udleveret oplysninger du selv har givet os udleveret i et elektronisk format.

 

11. Klage over behandling af oplysninger
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til os. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk

 

12. Pligt til at meddele oplysninger
Du er ikke forpligtet til at give os dine oplysninger, men det er en forudsætning for, at vi kan indgå en aftale med dig.

 

13. Profilering og automatiske afgørelser
Vi anvender ikke automatiske afgørelser i persondataforordningens forstand.

 

14. Cookies
Når du anvender vores hjemmeside og webshop indsamler vi cookies til forskellige formål. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer, mobiltelefon eller tablet. Den er harmløs og kan ikke indeholde skadelig kode eller virus. Vi bruger cookies til:

 • At forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af matzau.dk og hjælpe dig med at huske dit brugernavn og adgangskode, så du ikke behøver at logge ind igen, når du returnerer til matzau.dk.
 • Integrere med sociale medier, dvs. at give dig mulighed for at integrere med sociale medier, som for eksempel Youtube.
 • At sikre kvaliteten af vores services og forhindre misbrug og uregelmæssigheder i forbindelse med brugen af vores services.
 • At vise specifik markedsføring på matzau.dk, som vi tror, du vil finde interessant.

Matzau.dk anvender disse cookies:

 

PHPSESSID Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.
wc_fragments_# Husker varer, du har placeret eller fjernet fra din indkøbskurv med det formål at give dig mulighed for at checke kurven på vores hjemmeside.
wfvt_# Husker brugerens indsendte data, når der indsendes en kommentar til et blog-indlæg. Formålet er at forudfylde formularfelter ved efterfølgende kommentarer for at spare brugeren tid.
@@History/@@scroll|# Husker musepositionen, når du scroller på vores hjemmeside.
wp_woocommerce_session_# Indeholder en unik kode for hver kunde, så hjemmesiden kan finde indkøbskurv-data i databasen for hver kunde. Der gemmes ingen personlige oplysninger i denne cookie.
wordfence_verifiedHuman Wordfence Security cookie der beskytter hjemmesiden mod ondsindede angreb.
GPS Bruges af YouTube. Registrerer et unikt ID på mobile enheder for at muliggøre tracking baseret på geografisk GPS-lokalisation.
PREF Bruges af YouTube. Registrerer et unikt ID, der anvendes af Google til at føre statistik over, hvordan den besøgende bruger YouTube videoer på tværs af forskellige hjemmesider.
VISITOR_INFO1_LIVE Bruges af YouTube. Forsøger at estimere brugernes båndbredde på sider med integreret YouTube-video.
YSC Registrerer et unikt ID for at føre statistik over, hvilke videoer fra YouTube brugeren har set.

 

Du har mulighed for at slette eller blokere for cookies. Her finder du en vejledning til hvordan: http://minecookies.org/cookiehandtering/ 

Matzau.dk er en ssl-sikret hjemmeside. Det betyder at private informationer, der udveksles mellem dig og hjemmesiden er krypteret.

INFORMATION ABOUT HANDLING OF PERSONAL DATA AT MATZAU ERHVERVSPSYKOLOGER APS

(Loreleiuniverse.com is a brand of Matzau Erhvervspsykologer ApS)

Latest changed on 30 August 2018

 

1. General disclosure obligation

Before Matzau Erhvervspsykologer ApS can act as data controller, you must according to the General Data Protection Regulation be informed about how and when Matzau Erhvervspsykologer ApS collects, processes and/or passes on your personal data.

 

2. Data responsible
Data responsible is:
Matzau Erhvervspsykologer ApS
CVR no. 30597206
Address: Vesterbrogade 60A, 1620 Copenhagen V
Contact person: Majken Matzau
Telephone no.: 70230977
E-mail: mm@matzau.dk
Website: matzau.dk

 

3. Objective and legal basis
The objective of processing your personal data is to be able to offer a coaching programme, training, seminars, workshops, counselling regarding management goals, and sale of products and services from our web shop. In addition to this, entering into an agreement regarding our services offered, or entering into an agreement about provision of advice or services to us. Further to this, the objective is to correspond with you, offer customer service, improve our products and services, carry out direct marketing activities, optimize our website matzau.dk, administer your relation to Matzau Erhvervspsykologer ApS and to comply with legal requirements.

The legal basis of this data processing is Skattekontrolloven (the Danish Tax Control Act), Bogføringsloven (the Danish Bookkeeping Act), Betalingsloven (the Danish Act on Payments), Psykologloven (the Danish Act on Psychologists) and Databeskyttelsesloven (the Danish Data Protection Act).

 

4. Recipients of personal data
To the extent required for fulfilling agreements with you and the purposes of our processing, we will in certain cases pass on personal data.

Your information will be passed on in agreement with you to a chosen independent psychologist, who then will be the person responsible for your data during the programme and for processing your personal data.

In some cases, it may be necessary to pass on information about you to your employer. This only takes place with your prior and explicit consent.

Passing on data to the authorities takes place when we are required to do so, or it is required for complying with an agreement or a collaborative relationship; including passing on data to public authorities (such as the police), accountants, law firms and suppliers to the extent required in order to comply with the agreement or when we are required to do so according to law.

 

5. Categories of personal data
We only keep data that are required for fulfilling our objectives and complying with our obligations. The affected categories of personal data processed by us are:

 • Common personal data (such as name and/or username, address, e-mail, date of birth, localisation, etc.)
 • Transaction data, including purchase and sale history
 • Information on traffic data about the use of the Internet
 • Unique numbers of network units
 • Company name
 • Information sent via e-mail, contact form on matzau.dk or informed during telephone inquiry
 • Payment details
 • Educational background
 • CPR number
 • Health details

 

6. Where do we collect information from?
We typically receive the information from you. In some case, we may have them from your employer, if you have been referred to a programme or another service at us.

 

7. Consent to newsletter
When you register for our newsletter, you give your consent to letting us send you the news mentioned, and that we may keep the data that you have entered. You can at any time withdraw your consent by deregistered via a link in the newsletter. Your data will then be deleted from your system.

 

8. Transfer to third-party countries
We only use data processors in the EU/EEA countries or that have joined the EU-US Privacy Shield scheme. We use standard contracts approved by the EU Commission or the Danish Data Protection Agency to ensure that your rights and the protection level follow your data.

 

9. Storage and deletion of your personal data
In general, we keep personal data for the period of time permitted and required according to law, and we delete them when they are no longer required.

Personal data and master data regarding clients and cooperation partners that are not used for legal purposes and that have been collected in connection with agreements on coaching programmes, training, seminars, workshops, counselling regarding management goals, delivery of services, etc. are stored for maximum 5 years after the expiry of our client or cooperation relationship. Contact details are updated and deleted information regularly.

The bookkeeping regulations imply that personal data related to a payment must be saved for 5 years + the current calendar year after the closing of the financial year.

With regard to making Matzau Erhvervspsykologer ApS capable of safeguarding our interests in a potential responsibility may imply that we will store information longer than 5 years after the expiry of the client relationship.

Contracts are stored for maximum 5 years after which they are deleted. E-mails that may be of importance to the determination of a legal claim are saved for 5 years and are then deleted, unless a legal claim has been issued against or is intended to be issued by Matzau Erhvervspsykologer ApS.

Personal data collected in connection with not realised inquiries made by telephone, e-mail or via the contact form on matzau.dk are kept for maximum 1 year and are then deleted.

 

10. Your rights
You have a number of special rights when we process personal data about you:

 • The right to be informed about the processing of personal data
 • The right to insight into own personal data
 • The right to rectification
 • The right to deletion
 • The right to limitation of processing
 • The right to data portability (handover of personal data in a commonly used format)
 • The right to objection

You can make use of your rights, including object to our processing, by contacting us. You find your contact details at the top of this page. If you for instance contact us with a request to have your personal data corrected or deleted, we will check whether the conditions are met and will thus make the requested changes or deletion as quickly as possible.

In case of errors in the information, you are entitled to have them rectified. You are entitled to be supplied with the information that you have given us in an electronic format.

 

11. Complaint about processing of data
If you are dissatisfied with our processing of your personal data, you can make a complaint to us. In addition, you can file a complaint with Datatilsynet (the Danish Data Protection Agency), Borgergade 28, 5., 1300 Copenhagen K, or by e-mail to dt@datatilsynet.dk.

 

12. Obligation to provide information
You are not obliged to provide us with your details, but it is a prerequisite for making us able to enter into an agreement with you.

 

13. Profiling and automatic decisions

We are not using automatic decisions in the sense of the general data protection regulation.

 

14. Cookies

When you use our website and web shop, we collect cookies for various purposes. A cookie is a small text file that is saved on your computer, mobile telephone or tablet. It is harmless and cannot contain damaging code or virus. We use cookies for:

 • Improving the functionality and optimizing your experience of matzau.dk and help you with remembering your username and password, so that you do not need to log in again, when you return to matzau.dk.
 • Integrating with social media, i.e. giving you the possibility of integrating with social media, such as YouTube.
 • Ensuring the quality of our services and preventing misuse and irregularities in connection with using our services.
 • Displaying specific marketing on matzau.dk, which we believe that you will find interesting.

Matzau.dk uses these cookies:

PHPSESSID Keeps the user state across page requests.
wc_fragments_# Remembers items that you have placed or removed from your shopping basket with the purpose of allowing you to check your basket on our website.
wfvt_# Remembers the user’s submitted data, when you send in a comment to a blog contribution. The purpose is to fill in form fields at subsequent comments in order to save the user’s time.
@@History/@@scroll|# Remembers the mouse position, when you scroll on our website.
wp_woocommerce_session_# Contains a unique code for each client, so that the website can find shopping basket data in the database for each client. No personal data are saved in this cookie.
wordfence_verifiedHuman Wordfence Security cookie, which protects the website against malicious attacks.
GPS Is used by YouTube. Registers a unique ID for mobile units to facilitate tracking based on a geographic GPS localization.
PREF Is used by YouTube. Registers a unique ID used by Google for keeping statistics of how the visiting user uses YouTube videos across various websites.
VISITOR_INFO1_LIVE Is used by YouTube. Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube video.
YSC Registers a unique ID for keeping statistics of which videos from YouTube the user has viewed.

You can delete or block cookies. Here, you find instructions for how to do so: http://minecookies.org/cookiehandtering

Matzau.dk is an SSL-secured website. This implies that private information exchanged between you and the website are encrypted.

Select your currency